Global TD-LTE Initiative
Task-T-PM3-PJ4-7: Wearable Solution

Leader

Li Zhengji CMCC
Weng Weiwen CMCC
Qiu Hong Qualcomm
Gao Xiang ZXIC
Xian Miao RDA

Detailed information is coming soon.

Back top

Please enter the keywords

ok