Global TD-LTE Initiative
Task-T-PM3-PJ2-3: Products for Verticals Coverage

Leader

Liu Zishi CMCC
Wang Zhong Ericsson
Xu Zhibing Huawei
Yan Zhang CICT
Tan Li Qualcomm
Li Na Baicells
Wang Jingfei ZTE
Yang Ying Ruijie

Detailed information is coming soon.

Back top

Please enter the keywords

ok